Curs Cenzor

Cursuri Formare Profesionala

Curs Cenzor

Curs CENZOR CONFORM LEGII 196/2018

Dorești o carieră în cenzorat?

Vrei să fii Cenzor?

Obiectiv: Cursul se adresează persoanelor ce doresc să urmeze o carieră în acest domeniu, sau celor ce sunt deja cenzori si vor sa isi actualizeze informațiile, având in vedere schimbarile legislative din ultimul timp. 

Rolul unui cenzor în cadrul asociațiilor de proprietari este important, acesta asigurând cunoașterea prevederilor legislative cat și a schimbărilor intervenite în ultima perioadă. Cursul este preponderent practic, predat de traineri practicieni, cu o bogată experiență, ce oferă exemple concrete din cadrul asociațiilor de proprietari, studii de caz, prin interpretarea corectă a Legii nr. 196/2018.

👉 BIG SALE !!! - 42% discount !!!

Preț standard: 550 lei !!! (Scutit TVA)

Preț redus: numai 150 lei !!! (Scutit TVA)

 

PROGRAM DE DESFĂȘURARE CURS Cenzor
Perioadă curs Cenzor: Orar curs Cenzor Data începerii cursului Cenzor Desfășurarea cursului Cenzor
1 săptămână intensiv (Miercuri și Joi)

17.30 - 19.30

28.02.2024

LIVE !!! CURS INTENSIV ONLINE !!! - pe platforma ZOOM - fără deplasări !!! 

 
LIVE !!! CURS ONLINE - pe platforma Zoom - fără deplasări !!!
 

Permanent înscrieri și deschideri de cursuri !!!

 

PREGĂTIRE GENERALĂ MINIMĂ PENTRU ÎNSCRIERE LA CURS:

Conform ART. 60 din Legea nr. 196/2018:

(1) În cazul în care cenzorul/membrii comisiei de cenzori sunt persoane fizice, acestea trebuie să aibă cel puțin studii medii în domeniul economic sau studii în domeniul juridic.

(2) În cazul în care cenzorul este persoană juridică, acesta trebuie să aibă domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanță în domeniul fiscal, conform legislației în vigoare.

Tematica:

Cine poate fi cenzor

Îndatoririle cenzorului

Ce trebuie să facă un cenzor

Cum poate verifica gestiunea

- Relația Cenzor- Comitet executiv

ART. 58 din Legea nr. 196/2018:

(1) Președintele asociației de proprietari și membrii comitetului executiv pot fi remunerați pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor, consemnată în procesul-verbal.

(2) Pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce le revin sau pentru depășirea atribuțiilor legale și statutare, președintele asociației de proprietari, membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori, după caz, cenzorul răspund personal sau solidar pentru daunele și prejudiciile cauzate proprietarilor sau terților, după caz.

ART. 59 din Legea nr. 196/2018:

(1) Cenzorul/Comisia de cenzori sunt persoanele mandatate de asociația de proprietari să urmărească aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociației de proprietari și să verifice execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform prevederilor legale în vigoare.

(2) Comisia de cenzori este formată dintr-un număr impar de membri, nu mai mare de cinci.

ART. 60 din Legea nr. 196/2018:

(1) În cazul în care cenzorul/membrii comisiei de cenzori sunt persoane fizice, acestea trebuie să aibă cel puțin studii medii în domeniul economic sau studii în domeniul juridic.

(2) În cazul în care cenzorul este persoană juridică, acesta trebuie să aibă domeniul de activitate contabilitate, audit financiar sau consultanță în domeniul fiscal, conform legislației în vigoare.

(3) Cenzorul sau membrii comisiei de cenzori depun, dacă adunarea generală a asociației de proprietari hotărăște astfel, în contul bancar al asociației de proprietari o garanție, pe baza unui contract de garanție încheiat în acest sens. Cuantumul garanției nu poate fi mai mic decât media anuală a totalului cheltuielilor lunare ale asociației.

(4) Deponenții garanției prevăzute la alin. (3) nu pot dispune în niciun mod de suma depusă drept garanție și nici de dobânda aferentă, decât după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) adunarea generală a asociației de proprietari a aprobat descărcarea de gestiune privind exercițiul financiar precedent;

b) încetarea efectelor contractului încheiat între asociație și cenzor/membrii comisiei de cenzori.

(5) În cazul în care se constată de către reprezentanții asociației de proprietari sau de către proprietari deficit în gestiune, asociația poate dispune asupra unei sume de bani egale cu cuantumul minusului în gestiune, direct din contul bancar menționat la alin. (3), cu aprobarea scrisă anterioară a adunării generale, fără a avea nevoie de consimțământul deponentului garanției.

(6) Rapoartele de verificare a gestiunii asociației de proprietari se întocmesc de către cenzor/comisia de cenzori trimestrial și se prezintă comitetului executiv în cadrul ședințelor comitetului executiv, pentru luare de măsuri în cazul în care se constată nereguli financiarcontabile, și anual, în cadrul adunărilor generale.

(7) În cazul constatării unor nereguli în gestiunea financiar-contabilă a asociației de proprietari sau referitoare la nerespectarea prevederilor prezentei legi în cazul hotărârilor adunării generale sau comitetului executiv, cenzorul/comisia de cenzori înștiințează proprietarii prin afișare la avizierul asociației de proprietari, în termen de cel mult 5 zile de la constatare.

(8) Cenzorul/Membrii comisiei de cenzori, angajat/angajați al/ai asociației de proprietari, este/sunt remunerat/remunerați pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a asociației de proprietari, consemnată în procesul-verbal.

(9) Pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce îi/le revin, cenzorul/membrii comisiei de cenzori răspunde/răspund personal sau în solidar pentru prejudiciile cauzate din vina lui/lor asociației și/sau proprietarilor.

ART. 61 din Legea nr. 196/2018:

Cenzorul/Comisia de cenzori a asociației de proprietari are, în principal, următoarele atribuții:

a) urmărește aplicarea prevederilor prezentei legi de către organele de conducere ale asociației de proprietari;

b) verifică gestiunea financiar-contabilă;

c) verifică lunar execuția bugetului de venituri și cheltuieli conform documentelor, registrelor și situației soldurilor elementelor de activ și pasiv întocmite de către administrator;

d) cel puțin o dată pe an întocmește și prezintă adunării generale rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii asociației de proprietari, propunând măsuri;

e) execută controale inopinate, împreună cu 2 membri ai comitetului executiv pentru verificarea contabilității și a activității de casierie, și consemnează rezultatele controalelor în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari;

f) participă la adunările generale ale asociației și ale comitetului executiv, asigurând legalitatea desfășurării acestora.

 

Clasificarea ocupațiilor din România - o găsiți pe site-ul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale

(https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r?id=46:cor-isco-)

Grupa majoră 2 Specialişti în diverse domenii de activitate

- din care face parte si ocupația Cenzor - COR 241201

Specialiştii cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice dezvoltă stocul existent de cunoştinţe, predau în mod sistematic şi aplică teorii şi concepte ştiinţifice sau artistice ori se angajează în orice combinaţie a acestor activităţi.

24 Specialişti în domeniul administrativ-comercial

Specialiştii din domeniul administrativ şi comercial îndeplinesc sarcini analitice, conceptuale şi practice pentru a furniza servicii în domeniul financiar, dezvoltarea resurselor umane, relaţii publice şi marketing, vânzări în domeniul tehnic, medical, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; coordonează şi revizuiesc structurile organizaţionale, metodele şi sistemele, precum şi analizele cantitative de informaţii care afectează programele de investiţii.

241 Specialişti în domeniul finanţelor

Specialiştii din domeniul finanţelor planifică, dezvoltă, organizează, administrează, investesc, gestionează şi coordonează analizele cantitative fie ale sistemelor financiare de contabilitate, fie ale fondurilor pentru persoane fizice, unităţi şi instituţii publice sau private.

2412 Specialişti și consultanţi în domeniul financiar şi al investiţiilor

Specialiştii consultanţi din domeniul financiar şi al investiţiilor dezvoltă planuri financiare pentru persoane fizice şi organizaţii, investesc şi administrează fonduri în numele acestora.

 

241201 cenzor

 

Cursurile se desfășoară online, pe platforma Zoom, în timpul săptămânii, seara, sau în week-end.

 

Școala își rezervă dreptul de a modifica data începerii cursului, în funcție de numărul participanților înscriși și de opțiunile acestora.

Cererile de orice natură, inclusiv facturi sau contracte, se vor soluționa pe e-mail sau telefonic. Solicitările se vor transmite prin intermediul e-mailului office@cursuri-picon.ro, sau prin intermediul formularelor de înscriere de pe site aferente fiecărui curs. 

Plata cursurilor se va realiza prin transfer bancar. Dovada plății se va transmite la adresa de office@cursuri-picon.ro, sau pe whatsapp.

Contact:

Pentru orice detalii sunați la tel. 0724.77.24.25 sau 0787.63.23.75. Înscrierea o puteți face prin formularul de înscriere rapidă sau trimiteți un e-mail pe adresa office@cursuri-picon.ro

Program de lucru cu publicul (inclusiv eliberare a certificatelor de absolvire):

Miercuri: 16:00 - 19:00
Vineri: 9:00-12:00

Adresa: Ne găsiți într-o locație ultracentrală, Bld. Corneliu Coposu, Nr. 7, Bl. 104, Sc. 2, Et. 1, Ap. 33, Sector 3 (Zona Piața Unirii - la parterul blocului se află MEDIDENT - clinica de Radiologie dentară)

Ce include investiția:

Activitatea de predare curs;

- Suportul de curs;

- Fișele de lucru;

- Eliberarea diplomei de absolvire emisă de școala noastră.

Acte necesare:

- copie certificat naștere;
- copie certificat căsătorie sau hotărâre de divorț (în cazul schimbării numelui - dacă este cazul);
- copie C.I.
- copie diplomă de studii, conform Art. 60 din Legea nr. 196/2018

Conform ART. 60 din Legea nr. 196/2018:

(1) În cazul în care cenzorul/membrii comisiei de cenzori sunt persoane fizice, acestea trebuie să aibă cel puțin studii medii în domeniul economic sau studii în domeniul juridic.

(2) În cazul în care cenzorul este persoană juridică, acesta trebuie să aibă domeniul de activitate contabilitateaudit financiar sau consultanță în domeniul fiscal, conform legislației în vigoare.

În urma participării la acest training veți putea aplica pentru un job căutat pe piața muncii în acest domeniu !!!

 

Rezervare / Inscriere